Investičné zámery financované z verejných zdrojov

Pomôžeme vám s ich hodnotením, prípravou a realizáciou

Projektový manažment | Poradenstvo | Verejné obstáravanie

Potrebujete odbornú pomoc s projektmi financovaných z týchto verejných zdrojov?

Fondy Európskej únie – Operačné programy 2014-2020

 • Výskum a inovácie
 • Integrovaná infraštruktúra
 • Ľudské zdroje
 • Kvalita životného prostredia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Efektívna verejná správa
 • Technická pomoc
 • Program rozvoja vidieka
 • Rybné hospodárstvo
 • Programy cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce

Fondy
Slovenskej
republiky

 • Envirofond
 • Štátny fond rozvoja bývania
 • Prostriedky prideľované z vládnych rezerv a rozpočtov ministerstiev

Nórske a Švajčiarske
fondy

 • Granty EHP a Nórska
 • Švajčiarsky finančný mechanizmus

Silný a zohraný tím je zárukou odbornej prípravy a realizácie aj toho najzložitejšieho projektu!

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne

Každý projekt i klient sa vyznačuje svojou unikátnosťou – zaslúži si odbornú starostlivosť a individuálny prístup.

Naše zásady

Všetky informácie, ktoré získame od klienta považujeme za dôverné.
Spolu analyzujeme investičný zámer, či už ide o verejnú infraštruktúru, služby alebo podnikateľský plán.
Dôkladne a otvorene zhodnotíme riziká projektu.

Ponúkame vám spoluprácu - naše služby

 • Prípravu investičného zámeru, resp. podnikateľského plánu
 • Analýzu možností financovania
 • Prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dotáciu, úver a pod.
 • Realizáciu procesu verejného obstarávania
 • Podporu počas realizácie projektu
  • • Projektový manažment
  • • Príprava žiadostí o platbu
  • • Príprava monitorovacích správ
  • • Účasť na kontrolách zo strany poskytovateľa finančného príspevku

Potrebujete poradiť s vašim projektom?
Kontaktujte nás